Truva Otel
Truva Otele Hoş Geldiniz.

AYAŞ TRUVA TURİZM İNŞAAT EMLAK TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA BEYANI

 • Şirketimiz Hakkında

Ayaş Truva Turizm İnşaat Emlak Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Ayaş Truva” veya “Şirket”) 3534 ticaret sicil numarası kurulmuş olup kayıtlı adresi Yemişkumu Mahallesi, Atatürk Caddesi, Ayaş Beldesi, Belde/Bucak, No:121/B, Erdemli, Mersin, Türkiye’dir. Şirket’in hizmetleri öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetlerini (tatil amaçlı olanlar hariç) içerek şekilde inşaat sektörünü (“Hizmetler”) kapsamaktadır. 

 • İşbu Aydınlatma Beyanı Hakkında

İşbu Aydınlatma Beyanı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuattan kaynaklanan yasal sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla düzenlenmiştir. KVKK’nın 10. maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Beyanı ile sizi, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, işlediğimiz, sakladığımız ve paylaştığımız ve kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz yasal haklar ile ilgili bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizin mahremiyeti hususundaki haklarınıza saygı duyuyor ve kişisel verilerinizin işlenmesi ilişkin sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz. Kişisel verileri gereksiz yere toplamıyor veya işlemiyoruz. Şirketimiz ile yaptığınız iş ve işlemlerde veya www.truvaapartotel.com/  adresindeki web sayfamızda (“İnternet Adresi”) herhangi bir işlem yapmadan önce, işbu Aydınlatma Beyanını okumanızı rica ederiz.

 • Veri Sorumlusu ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi 

Sizinle farklı bir anlaşma içerisinde olmadığımız takdirde, KVKK hükümleri uyarınca, Ayaş Truva olarak veri sorumlusu sıfatı ile hareket edeceğiz. Çalışanlarımız ve müşterilerimiz tarafından bize sunulan kişisel verileri denetlememiz sebebiyle veri sorumlusu sıfatına sahibiz ve söz konusu kişisel verilerin işlenme amaç ve araçlarına karar vermekteyiz. Kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amacı

Ayaş Truva’ya sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Ayaş Truva tarafından, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak saklanmaktadır. Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir:

 • (Yukarıda tanımlanmış) Hizmetlerin sağlanması;
 • Sorularınıza cevap vermek ve Hizmetlerimiz ile ilgili olarak talep ettiğiniz bilgilerin sağlanması;
 • Hizmetlerimiz ile ilgili değişiklikleri size bildirmek de dahil olmak üzere, sizinle olan ilişkimizin yönetilmesi;
 • Size sunduğumuz hizmetler ile ilgili bilgi sağlanması;
 • Tarafımıza bu hususta rıza gösterilmesi halinde, sizi ilgilendirebileceğini düşündüğümüz diğer hizmetler hakkında size bilgi verilmesi;
 • İçeriğin sizin ve bilgisayarınız veya cihazınız için en etkili şekilde sunulmasının sağlanması;
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesinin sağlanması;
 • Sitemizi, pazarlama, müşteri ilişkileri ve deneyimlerimizi iyileştirmek veya optimize etmek için veri analizinin kullanılması;
 • Reklamın etkinliğini ölçmek ya da anlamak için, size ve diğerlerine hizmet verilmesi ve uygun olan yerlerde size uygun reklamların verilmesi;
 • Akdedilen veya akdedilmesi düşünülen sözleşmelerin müzakeresi, kurulması, ifa edilmesi;
 • Departmanlar arasında koordinasyonun ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi;
 • Fiziki ortamların güvenliğinin sağlanması;
 • Ziyaretçi kayıtlarının tutulması ve takibi;
 • Bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması;
 • İdari ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
 • Strateji, planlama ve iş ortakları/tedarikçi yönetimi;
 • Mevzuatta veya Şirket’in kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması;
 • Müşteri memnuniyetinin tespiti;
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi;
 • Müşteri hizmetinin etkinleştirilmesi ve sunulması;
 • Müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi, talep ve soruların cevaplanması; 
 • İlginizi çekebilecek olan, Şirket etkinlikleri, hizmetleri ve ürünleriyle ilgili bilgileri yayınlanması, yüklenmesi, tanıtılması ve yayılması;
 • Çeşitli yöntemlerle (anket, oylama vb.) veri sahibinin görüşünün alınması; 
 • Uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi, bunların müşterilere özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi;
 • Veri sahibi lehine olan etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi;
 • Sistemlerimizin, internet sitemizin ve faaliyetlerimizin (sorun giderme, veri analizi, test etme, sistem bakımı, destek, verilerin raporlanması ve barındırılması dahil) yönetilmesi, korunması ve iyileştirilmesi;
 • Acil durum ve olay yönetimine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası;
 • İnsan kaynakları, pazarlama ve halkla ilişkiler politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
 • İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
 • Stajyer ve öğrenci işe alım süreçlerinin planlanması ve icrası;
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi;
 • Şirket içi eğitim programlarının planlanması ve icrası; ve
 • Lojistik operasyonlarının planlanması, takibi ve icrası.
 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, açık rızanıza istinaden veya KVKK madde 5/2’de öngörülen diğer hallerde, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Ayaş Truva tarafından dahili olarak kullanılacağı gibi, iş ortaklarımız, grup şirketler, ifa yardımcılarımız, iştiraklerimiz, tedarikçiler, taşeronlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi ilgili üçüncü kişi kurum ve kuruluşlarla yurtiçi ve yurt dışında (açık rıza şartıyla) paylaşılabilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sözleşmenin imzalanması aşamasında, İnternet Adresimiz veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da çalışma süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, İnternet Adresini ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü̈, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, çeşitli yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Veri Sahibi Olarak KVKK Tahtında Yasal Haklarımız

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Ayaş Truva’ya başvurarak, aşağıdaki yasal haklarınızı kullanabileceğinizi bilgilerinize sunarız:

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 2. Kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme;
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 7. Yukarıda yer alan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine olumsuz bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 9. Kişisel verilerinizin KVKK hükümlerine aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verileriniz ile ilgili talep ve şikâyetlerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ile birlikte, veri sorumlusu Ayaş info@truvaapartotel.com e-posta adresi veya 0549 632 23 33 numaralı telefonları üzerinden bildirebilirsiniz. Yazılı başvurularınızı da aşağıda yer alan formu doldurarak yemişkumu mah. Atatürk Caddesi 121/B Ayaş Erdemli Mersin adresine iletebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 

İşbu Aydınlatma Beyanı en son 02 Şubat 2020 tarihinde güncellenmiştir. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.